کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللی

آخرین خبر

چاپ مقالات پذیرش شده در ژورنال های معتبر ISI

چاپ مقالات پذیرش شده در ژورنال های معتبر ISI

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی ، علوم و توسعه تکنولوژی

ادامه مطلب

حامیان

ایراناکا
انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
دانشگاه ایوان کی
انجمن ژئوتکنیک ایران
شرکت انطباق کیفیت آسیا
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
انجمن اقتصاد انرژی ایران
انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
انجمن تحقیقات بازاریابی ایران
انجمن حسابداری ایران
انجمن حسابرسی ایران
انجمن مهندسی گاز ایران
مرکز بین المللی سیاست گذاری ایران شناسی
انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای
انجمن مدیریت و اقتصاد سلامت